Manage PermissionsManage Permissions

Kebawah DYMM perkenankan pelantikan Ahli Majlis Ugama IslamSiaran Akhbar : Kementerian Hal Ehwal Ugama


BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 24 Ogos. - Majlis Ugama Islam memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan melantik nama-nama berikut untuk menjadi Ahli Majlis Ugama Islam, Negara Brunei Darussalam menurut bab 13 dari Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi, Penggal 77 bagi tempoh 3 tahun mulai 1 Ogos 2017M hingga 31 Julai 2020M, seperti berikut :

1) Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman, P.S.S.U.B., D.P.M.B., P.H.B.S., P.B.L.I., P.J.K., P.K.L., Menteri Hal Ehwal Ugama - (Yang Dipertua Majlis Ugama Islam).

2) Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar, D.K., P.H.B.S., P.B.L.I., P.J.K., P.K.L., Yang Dipertua Adat Istiadat Negara - (Ahli Majlis Ugama Islam).

3) Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, P.S.N.B., D.S.L.J., S.M.B., P.H.B.S., P.I.K.B., P.K.L., Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri - (Ahli Majlis Ugama Islam).

4) Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah, P.S.N.B., D.P.M.B., P.S.B., P.J.K., P.I.K.B., P.K.L., Menteri Pembangunan - (Ahli Majlis Ugama Islam).

5) Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong, P.S.N.B., D.P.M.B., P.J.K., P.I.K.B., P.K.L., Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan - (Ahli Majlis Ugama Islam).

6) Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof, D.P.K.T., S.M.B., P.H.B.S., Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan - (Ahli Majlis Ugama Islam).

7) Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi, P.S.N.B., D.P.M.B, P.I.K.B., Menteri Kesihatan - (Ahli Majlis Ugama Islam).

8) Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, P.S.S.U.B., D.S.L.J., P.H.B.S., P.B.L.I., P.K.L., Mufti Kerajaan - (Ahli Majlis Ugama Islam).

9) Yang Berhormat Datin Seri Paduka Hajah Hayati binti Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Mohd. Salleh, S.P.M.B., P.J.K., P.I.K.B., P.K.L., Peguam Negara - (Ahli Majlis Ugama Islam kerana jawatan).

10) Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, P.S.S.U.B., P.H.B.S., P.J.K., P.K.L., Ketua Hakim Syarie, - (Ahli Majlis Ugama Islam).

11) Yang Amat Arif Dato Seri Paduka Haji Awang Kifrawi bin Dato Paduka Haji Kifli, S.P.M.B., S.N.B., P.J.K., P.I.K.B., P.K.L., Ketua Hakim Negara - (Ahli Majlis Ugama Islam).

12) Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abdul Aziz bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar, P.S.N.B., D.P.M.B., S.L.J., P.J.K., P.K.L., (Ahli Majlis Ugama Islam).

13) Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar, D.K., D.S.L.J., D.P.M.B., P.O.A.S., P.H.B.S., P.B.L.I., P.J.K., P.K.L., (Ahli Majlis Ugama Islam).

14) Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama (Dr.) Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin, D.K., P.S.S.U.B., D.S.L.J., P.H.B.S., P.B.L.I., P.J.K., P.K.L., (Ahli Majlis Ugama Islam).

15) Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal, P.S.S.U.B., D.S.N.B., P.H.B.S., P.B.L.I., P.K.L., (Ahli Majlis Ugama Islam).

16) Yang Berhormat Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim, P.S.S.U.B., P.H.B.S., P.B.L.I., P.K.L., (Ahli Majlis Ugama Islam).

17) Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, S.P.M.B., S.S.U.B., P.J.K., Timbalan Menteri Pendidikan - (Ahli Majlis Ugama Islam).

18) Yang Mulia Dato Seri Paduka Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud, S.P.M.B., P.J.K., P.K.L., Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama - (Naib Yang Dipertua Majlis Ugama Islam).

19) Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin, P.S.S.U.B., P.H.B.S., P.J.K., P.K.L., Hakim Mahkamah Rayuan Syariah - (Ahli Majlis Ugama Islam).

20) Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Setia Raja Dato Seri Paduka Haji Awang Mohd. Ali bin Haji Mohd. Daud, S.P.M.B., S.L.J., P.J.K., P.K.L., (Ahli Majlis Ugama Islam).

21) Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Metussin bin Haji Baki, D.S.S.U.B., P.J.K., P.K.L., (Ahli Majlis Ugama Islam).

22) Yang Mulia Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jammy bin Haji Muhd. Shah Al-Islam, D.P.K.T., P.S.P.N.B., S.M.B., P.S.B., P.J.K., P.I.K.B., P.K.L.P., Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei - (Ahli Majlis Ugama Islam kerana jawatan).

23) Yang Arif Dato Seri Setia Awang Haji Tasim bin Haji Akim, D.S.S.U.B., S.S.U.B., P.J.K., P.K.L., Panel Tetap Hakim Mahkamah Rayuan Syariah - (Ahli Majlis Ugama Islam).

24) Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Mohd. Yusof, D.S.S.U.B., S.N.B., S.M.B., P.J.K., P.K.L., Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama - (Ahli Majlis Ugama Islam).

25) Yang Mulia Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Japar bin Haji Mat Dain @ Maidin, D.S.S.U.B., P.K.L., Timbalan Mufti Kerajaan - (Ahli Majlis Ugama Islam).

26) Yang Mulia Awang Haji Dinnie bin Haji Abdullah, S.M.B., P.S.B., P.I.K.B., P.K.L., Pegawai Istinbat Kanan Kumpulan 2 - (Ahli Majlis Ugama Islam).

Close