Manage PermissionsManage Permissions

Keseimbangan fiskal jangka masa pendek keutamaan kerajaanLaporan : Nooratini Haji Abas / Foto: Mohd. Zul-Izzi Haji Duraman, Muhammad Asri Haji Awang Abas


LOGO MMN 2016BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 20 Mac. - Dalam keadaan ekonomi negara yang terus mengalami cabaran harga minyak dan gas yang rendah, salah satu keutamaan kerajaan, dalam jangka masa pendek ini ialah untuk mencapai keseimbangan fiskal.

Ke arah itu, dalam pengurusan kewangannya, kerajaan akan terus mengamalkan dasar perbelanjaan berhemah (prudent spending) dan seterusnya memastikan perbelanjaan-perbelanjaan kerajaan akan memberikan manfaat serta impak yang optima kepada seluruh masyarakat di negara ini.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim ketika berucap dalam penggulungan perbahasan pada sesi penutup Persidangan Majlis Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-13 Majlis Mesyuarat Negara (MMN) Tahun 1438 Hijrah bersamaan 2017 Masihi di Bangunan Dewan Majlis, di sini, juga menjelaskan corak dan keutamaan perbelanjaan perlu di 'rationalise' dan diseimbangkan.

Sehubungan itu, Pembentangan Cadangan Belanjawan Tahun 2017 / 2018, menggariskan fokus-fokus utama perbelanjaan kerajaan, antaranya termasuklah untuk mendukung dasar mempelbagaikan ekonomi negara, di samping meningkatkan tahap pendidikan dan kemahiran rakyat serta penduduk negara ini.

Hal itu menurutnya, kerana sektor swasta yang kukuh akan bertindak menjadi jentera peneraju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan dapat menyumbang pada peningkatan pelaburan modal dan akan menjana lebih banyak peluang-peluang pekerjaan yang berkualiti kepada anak-anak tempatan.

Selaras dengan perancangan dan keperluan inilah jua, katanya, kerajaan telah menyediakan peruntukan yang diperlukan, walaupun diunjurkan akan terus mengalami kedudukan defisit bagi Tahun Kewangan 2016 / 2017 ini dan Tahun Kewangan yang akan datang (2017 / 2018).

Yang Berhormat seterusnya menjelaskan, di tahun-tahun sebelumnya masih lagi berharap dan tertunggu-tunggu untuk mendengar lebih banyak cadangan serta saranan bernilai tambah daripada Ahli-Ahli Yang Berhormat.

Cadangan dan saranan bernilai tambah itu jelasnya, yang berhubung kait dengan cara untuk mengawal situasi defisit pada masa ini, sama ada dari segi meningkatkan hasil, mahu pun mengurangkan perbelanjaan kerajaan.

''Ini terutama mengambil kira keadaan harga minyak di pasaran global yang dijangka akan berterusan mengalami tekanan dalam jangka waktu yang panjang,'' terangnya lagi.

Justeru itu, Yang Berhormat berpendapat di sinilah letaknya peranan semua pihak untuk bersatu padu dan bersatu hati, sebagai pendekatan 'whole of nation' untuk sama-sama membantu kerajaan dalam meringankan beban dari kemelut ekonomi.
 

Close