Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 090119''WAHAI orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepada kamu : lapangkanlah tempat duduk di majlis-majlis (untuk orang lain), maka lapangkanlah, nescaya Allah memberi kelapangan untuk kamu. Dan apabila dikatakan : berdirilah, hendaklah kau berdiri, nescaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama beberapa darjat. Dan  Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.''

- (Firman Allah Subhanahu Wata'aladalam Surah Al-Mujadilah, ayat 11).


Attachments