Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 200319''WAHAI orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil (seperti makan riba, merampas, menipu dan berjudi), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri (atau membunuh orang lain). Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kamu.''

- (Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah An-Nisaa', ayat 29).


Attachments