Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 010420
''ADAKAH manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata :

"Kami beriman", sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu
cubaan)?''

- (Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-'Ankabuut, ayat 2).


Attachments