Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 18/04/2020

18/04/2020

BAGI memastikan pengagihan Kurma Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerabat baginda diterima oleh semua lapisan penduduk Islam di negara ini, pendaftaran secara online adalah digalakkan dengan mendaftar terlebih dahulu ke portal rasmi, www.kurma.org.bn untuk membantu pengurusan lebih efisien dan membolehkan pengumpulan data maklumat bagi mempertingkatkan proses pengagihan kurma pada tahun-tahun hadapan. Usaha dan mekanisme pihak Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB) ini adalah untuk memudahkan pengagihan kepada orang ramai di samping mengelakkan penerimaan duplikasi.

SUMBER : Pelita Brunei, Isnin, 6 April 2020.Attachments