Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 23/05/2020

23/05/2020

KERAJAAN Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan dengan kerjasama institusi-institusi yang berkaitan, termasuk Autoriti Monetari Brunei Darussalam telah memperkenalkan beberapa Pakej Stimulasi Ekonomi untuk membantu peniaga-peniaga, termasuk Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) atau yang berniaga sendiri yang turut terkesan oleh COVID-19.

Kementerian-kementerian yang berkenaan juga dititahkan untuk bekerjasama dalam membangun Sistem Kebajikan Negara (SKN) yang akan dilancarkan dalam bulan Julai 2020.

SUMBER : Pelita Brunei , Rabu, 15 April 2020.


Attachments