Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 27/02/2021

27/02/2021


PADA 29 Julai 1953, dalam Majlis Mesyuarat Negara, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien telah memperkenankan Rancangan Kemajuan Lima Tahun Pertama bagi Negara Brunei Darussalam (RKNB) dengan peruntukan seratus juta ringgit. Rancangan ini mengandungi penyusunan infrastruktur yang diperlukan oleh kemajuan negara supaya melalui program ini rakyat dan penduduknya dapat menikmati hasilnya.


SUMBER : Liku-liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam. 


Attachments