Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda?08/05/2021

08/05/2021

DULI Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Maulana Al-Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien telah berkenan merasmikan Pembukaan Rasmi Majlis Mesyuarat Negeri yang pertama berlangsung di Lapau Diraja, Bandar Brunei. Majlis Mesyuarat Negeri ini ditubuhkan di bawah Bab 23 dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959.


SUMBER : Majalah Pusaka, Bil. 23

Attachments