Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 28/08/2021

28/08/2021

PERPUSTAKAAN Islam Brunei Darussalam (PIBD) dibuka rasmi dan dinamakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 28 Jamadilawal 1422 bersamaan 18 Ogos 2001 bersempena dengan Expo Islam Antarabangsa Pertama yang dikendalikan oleh Jabatan Mufti Kerajaan.


PIBD mempunyai 200,000 buah bahan yang meliputi pelbagai jenis, seperti buku-buku dan bahan-bahan nadir, majalah, surat khabar, kertas-kertas kerja seminar juga bahan-bahan multimedia, seperti DVD, VCD dan audio kaset.


Sumber : pib.gov.bn


Attachments