Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 04/09/2021

04/09/2021

​SEBUAH badan yang bertanggungjawab tentang Melayu Islam Beraja ditubuhkan yang dikenali sebagai Komiti Konsep Melayu Islam Beraja pada 1985. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemudian memperkenankan bagi penubuhan sebuah badan nasional yang dikenali sebagai Badan Nasional Melayu Islam Beraja pada 21 Julai 1990. Pada 2001, badan tersebut dinaik taraf sebagai sebuah majlis dan dikenali sebagai Majlis Tertinggi Kebangsaan Melayu Islam Beraja.


SUMBER : Buku Pameran Melayu Islam Beraja Sempena Majlis Ilmu 2010.


Attachments