Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 020618

02/06/2018

TABUNG Amanah Pekerja (TAP) diperkenalkan kepada semua kakitangan sektor kerajaan pada 1 Januari 1993. Pada 1 Januari 1994, Skim TAP dilaratkan ke sektor swasta.

Penubuhan TAP adalah sejajar dengan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang bertujuan untuk memenuhi keperluan rakyat dan penduduk negara ini dengan mengadakan simpanan mandatori untuk kegunaan di hari tua nanti.

SUMBER: Laman sesawang TAP www.tap.com.bn 
Attachments