1 / 16 Next Page
Information
Show Menu
1 / 16 Next Page
Page Background

Layari Laman Web:

www.pelitabrunei.gov.bn

E-mel:

pelita.brunei@information.gov.bn

Hotline: 2382891 / 2383400 Smb: 217 Faksimile: 2381004

KOLEKSI RENCANA KELUARAN KHAS SEMPENA MEMPERINGATI SAMBUTAN PERAYAAN

ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI

BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH IBNI AL-MARHUM

SULTAN HAJI OMAR ‘ALI SAIFUDDIEN SA’ADUL KHAIRI WADDIEN, SULTAN DAN YANG

DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-70 TAHUN 2016.

“Alhamdulillah, dengan menyedari akan keberkatan berpegang teguh kepada ugama,

maka kita telah dapat meneruskan lagi kehidupan ini dengan penuh selesa serta dengan rancak

dapat membangun di bidang-bidang yang diperlukan.

Beta sangat meyakini akan faktor keberkatan itu, yang menjadikan Negara Brunei dapat

berkembang dengan baik. Di bidang ekonomi, penumpuan adalah sedang diberikan kepada

mempelbagai dan menaikkan lagi kadar pertumbuhan ekonomi. Ini, termasuklah antara lain,

dengan memudahkan kemasukan Pelaburan Langsung Asing dalam pelbagai sektor, majukan

sektor swasta, memperkasa Perusahaan Kecil dan Sederhana, meningkatkan produktiviti dan

mewujudkan iklim 'pro-business'.”

(TITAH Kebawah Duli Yang Maha Mulia

Paduka Seri

Baginda Sultan Haji

Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni

Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien

Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang

Di-Pertuan Negara Brunei

Darussalam

sempena Hari Keputeraan Baginda Ke-68 Tahun

pada 14 Ogos 2014 Masihi).